• Behandlingsinnehåll

 • Familjearbete/nätverksarbete
  Familjearbetet, innefattande familjesamtal och nätverksarbete är en viktig och återkommande del av behandlingen. Gårdsjö har en regelbunden kontakt med hemmet/vårdnadshavare gällande behandlingsplanering, uppföljning etc. Alla hemresor går i första hand till hemmet och planeringar och återkopplingar sker mot föräldrarna/vårdnadshavare. I nätverket innefattas vi även övrig släkt, goda kamrater, tidigare skola etc.

  Familjen har möjlighet att komma på besök på Gårdsjö. De är välkomna att vistas på behandlingshemmet eller att låna en av våra träningslägenheter, antingen över dagen eller för längre besök där övernattning ingår. Alla besök eller hemresor regleras av det uppdrag vi får från våra uppdragsgivare gällande kontakt, ifall personal skall närvara etc. Gårdsjöns grunduppfattning är som tidigare påpekats att föräldrar och nätverk i möjligaste mån skall känna en delaktighet i sina barns behandlingsarbete och ha en god kontakt med behandlingshemmets personal

  Skola
  Gårdsjön har ett upparbetat samarbete med den kommunala skolan, både på grund- och gymnasienivå. Tidigare skolerfarenheter skall tas tillvara och ett individuellt åtgärdsprogram utformas för att möta ungdomens behov.

  Kontaktmannaskap
  Varje placerad ungdom har två kontaktpersoner som är de som är i vardagen ansvarar för genomförandeplaner, och är Gårdsjöns huvudsakliga kontakt mot föräldrar och handläggare. De är de som i huvudsak hjälper till med ungdomens vardagsproblem.

  Psykoterapi
  Bedrivs individuellt av leg psykoterapeut

  Fritidsaktiviteter
  Att tillsammans eller enskilt söka antingen nya världar eller intressen men också återuppta intressen som man av olika skäl lämnat bakom sig. Vi har ett brett samarbete med föreningar på orten.

  Arbetsträning/praktik
  Praktik kan erbjudas på Gårdsjön, vilket kan innebära att man deltar i ett miljöterapeutiskt arbete. Vi eftersträvar även att ge möjlighet till praktik på olika arbetsplatser ute i samhället. Praktik kan också anpassas till ungdomar som av olika skäl har svårt att klara av hela skoldagar med teoretiska studier utan behöver varva teori med praktik.

  Stormöten
  Ungdomar ges möjlighet till information och diskussion. Syftet är att lära sig att uttrycka sig adekvat, uttrycka egna önskemål, att lyssna och bli lyssnad på. Stormöten är en del i att skapa delaktighet i sin behandling för ungdomarna.

  Tjejgrupp/Killgrupp
  Flickor och pojkar träffas var för sig tillsammans med kvinnlig respektive manlig personal frågor runt sexualitet, kost och hälsa, kroppsuppfattning, att sätta värde på sig själv diskuteras. Studiebesök, och olika sociala aktiviteter anordnas. Externt inbjuden personal kan delta. Ungdomarna är delaktiga i att lämna förslag på gruppernas innehåll

  Grupper för ungdomar med missbruksproblematik
  Missbruksprogram i grupp som leds av leg drog- och beroendeterapeut
  Haschprogrammet erbjuds individuellt
  NA-möten erbjuds kvällstid

  Tema-grupper 
  Grupper där ämnen som moral, etik diskuteras, eleverna ges möjlighet att ta upp olika aktuella frågeställningar

  Art-pedagogik 
  Grupper som leds av utbildade Art-instruktörer

  DISA-grupper
  Evidensbaserad verksamhet riktad mot flickor med depressiv problematik

  Utsluss/Eftervård
  Anpassa individuellt efter varje ungdoms behov och vårdgivarens önskemål. Utsluss är ett naturligt steg inom behandlingsprocessen,dvs ökad träning till en nyetablering i samhället efter den vårdplanering som legat till grund för ungdomens placering.
  Eftervård erbjuds och anpassa efter ungdomens och vårdgivarens önskemål.