• Behandlingsinnehåll

 • Metodik och behandlingsinnehåll

  Gårdsjö arbetar utifrån TA som grundmetodik, en teori som genomsyrar hela enhets sätt att tänka, bemöta, relatera samt vägleda de placerade ungdomarna. I det vardagliga behandlingsarbetet finns det även ett antal inslag som erbjuds beroende på ungdomens problematik och anledning till placering. Likväl finns det ”verktyg” som stundtals används på behandlingskollegie/APT/handledning som hjälper behandlingsgruppen i att analysera, observera och därmed möta ungdomen utefter dess särskilda behov och förutsättning. Nedan beskrivs kortfattat såväl metodik som inslag i behandlingen.

  TA (transaktionsanalys)

  Transaktionsanalysen är en humanistisk/existentialistisk teori. som betraktar människan som en i högsta grad mångfacetterad varelse, inte någon programmerbar maskin. Hon har istället en unik förmåga att iaktta sig själv, reflektera över sin situation och göra självständiga val. Genom denna förmåga har hon också möjlighet att medvetet förändras – om hon vill.

  TA-teorin förutsätter att människan i grunden är frisk och naturligt söker en positiv gemenskap med andra människor. Att dessa ursprungliga förmågor ibland urartar, förklaras av brister i kultur och uppväxtmiljö. Alla människor, även de med svåra problem, uppfattas som potentiellt kapabla att tänka och lösa problem på ett konstruktivt sätt.

  Utveckling/förändringsarbete med hjälp av TA utgår från ett ömsesidigt avtal (”kontrakt”) mellan behandlare och klient, med tydligt formulerade mål, ramar och metoder. Kontraktet bygger på klientens önskningar samt med vad och på vilket sätt transaktionsanalytikern kan tänka sig medverka. Det väl genomarbetade kontraktet är härefter den viktigaste styrfaktorn i det fortsatta samarbetet mot de definierade målen, vare sig det gäller psykologiska förändringar hos en individ, familj, medarbetargrupp eller hel organisation.

  TBA (tillämpad beteendeanalys)

  TBA, som står för Tillämpad Beteende Analys, är samlingsnamnet för en metod, som innefattar både förståelsen för och behandlingen av beteendeavvikelser. När man använder TBA försöker man hitta möjliga behandlingsalternativ genom att titta på stimulans, det som föregår beteendet, reaktionen, alltså själva beteendet, och konsekvensen, den effekt det får för individen.

  Med hjälp av grundläggande kunskaper i tillämpad beteendeanalys kan personal öka sin förståelse kring olika beteenden hos ungdomarna för att hjälpa dem till ett liv med allt högre livskvalitet.

  I samband med såväl APT/handledning samt i vardagliga stunder så finns det möjlighet att upprätta s.k. funktionella analyser. Vi gör en funktionell analys för att bättre förstå varför personen i fråga beter sig som han/hon gör. Att analysera beteendet är ofta värdefullt, både för beteende som är problemskapande och beteenden som är överraskande positiva. Det är viktigt att beskrivningen är objektiv och ärlig samt öppen och prestigefri, för att vi ska kunna ha största möjliga nytta av den. Den funktionella analysen är ett värdefullt instrument som hjälper oss att:

   

  • Ta vara på nyttig information
  • Förstå vad personen vill säga/signalera till omgivningen med sitt beteende
  • Upptäcka mönster eller positiva/negativa cirklar i beteenden och situationer
  • Se vad som lugnar ner eller trappar upp ett problemskapande beteende
  • Hitta varningsbeteenden som gör att vi kan bryta en negativ utveckling tidigt
  • Hitta bra lösningar på svåra situationer
  • Skapa situationer som lockar fram positiva beteenden
  • Förebygga att problemskapande beteenden alls uppstår
  • Dra nytta av våra samlade erfarenheter

   

  ART

  ART är ett strukturerat program som består av tre grundkomponenter; social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moraliskt resonerande. ART utgår från social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi. Målet med ART är att ersätta aggressivitet med social kompetens. Människor som har problem med aggressivitet och utagerande beteende har också ofta stora sociala färdighetsbrister och bristande impulskontroll. metoden används för att förebygga och bromsa en utveckling av våld och aggressivitet hos ungdomar. Utgångspunkten är att aggressivitet i huvudsak är ett inlärt beteende och att man alltså kan lära sig att bete sig annorlunda i kritiska situationer. Ungdomarna erbjuds till att delta i ART-träning 1-2 gånger i veckan, där det såväl kan ske i grupp som individuellt.

  HAP - haschavvänjningsprogrammet

  HAP är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar som vill sluta röka cannabis. Programmet sträcker sig över minst en tremånadersperiod och omfattar fyra faser som grundar sig på kunskap om hur cannabis påverkar människan, både fysiskt, psykiskt och socialt.

  Samtalens innehåll bygger på forskning om cannabis skadeverkningar och hur de kognitiva funktionerna påverkas.  Under hela programmet lämnar ungdomen bevakade urinprover för narkotikaanalys. Detta ger möjlighet att följa hur THC (Tetrahydrocannabinol) går ur kroppen. Eftersom THC är fettlösligt finns det kvar i kroppen en längre tid. Ungdomen behöver vara aktiv i programmet och Gårdsjö motiverar aktivt ungdomen till att delta i minst 1/tillfälle per vecka och sker endast individuellt.

  Ett regelbundet cannabismissbruk leder till nedsatt tankeförmåga och passivitet och en del av programmet handlar därför om att träna upp dessa delar igen.

  Vi tar kontinuerliga drogtester på ungdomarna där en samtyckesblankett skrivs under vid inskrivning. För de ungdomarna under 15 år krävs samtycke från vårdnadshavare. Drogtesterna är frivilliga men vid upprepat nekande tas det en dialog med ungdom samt ansvarig handläggare då det kan indikera ett pågående missbruk. Testerna skickas iväg för analys där vi kan få en mer exakt mätning på mängd och intag i tidsperspektiv. Resultaten skrivs in i journal samt i urinprovsbok. Särskild toalett används vid tester.

   

  ACRA

  Programmet är manualbaserat och strukturerat och omfattar 12-14 träffar som genomförs under 3 månader. Målsättningen är att förbättra kommunikationen och relationen i familjen. att ungdomen ska nå drogfrihet och en mer positiv och hälsosam livsstil. Innehåller bygger på MI och KBT där man genomför funktionsanalyser och tillfredsskalor. 

   

  KASAM

  KASAM används för att identifiera en persons känsla av sammanhang, som består av tre samverkande delkomponenter: begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet. Ju högre KASAM en person har, desto fler skyddsfaktorer har personen som bidrar till att denne kan klara av de svårigheter i livet som denne möter. Ett lågt KASAM indikerar att personen kan vara i behov av hjälp och man bör utröna orsaken till detta.

  Gårdsjös journalsystem ”Secura Nova” innefattar KASAM som ett mätningsverktyg som i sin tur läggs i ungdomens akt. Mätningar som görs, ofta i samband med HAP, för att ge oss en indikation på var ungdomen befinner sig i sitt mående.

  Beroendelära

  Ungdomarna erbjuds till att ta del av beroendelära i grupp eller individuellt beroende på kapacitet, motivation, mognad etc. Gruppen utgår från en tydlig struktur där man går igenom skilda teman såsom;. Innehållet innefattar att får ungdomarna även aktivt deltar genom praktiska övningar, gruppen hålls 1–2 gånger i veckan.

  Enskild Psykoterapi

  Ungdomarna erbjuds till att ta del av enskild terapi hos Ulla Fernström, Leg. Psykolog. Hon har under lång tid samarbetat med Gårdsjö har en god kännedom om boendets struktur, innehåll och metodik. I arbetet med ungdomarna använder hon sig av och kombinerar olika metoder vid olika typer av problem såsom kognitiv problemlösning kombinerad med psykodynamisk grundsyn.

  Temagrupp

  Under 2–3 tillfällen i månaden erbjuds ungdomarna till att delta i temagrupp, grupper som ibland riktas endast flickorna eller pojkarna beroende på tema. Här diskuteras ämnen såsom; sex och samlevnad, ”att tro på sig själv”, ”hur är jag en bra kompis”, moral och etik mm. Innehållet styrs även av ungdomarnas önskemål och kan även innefatta studiebesök på eller utanför boendet.

  Familjesamtal

  Gårdsjö erbjuder familjesamtal efter önskemål från uppdragsgivare, ungdom själv eller närstående. Dessutom kan det vara så att vi ger en signal om att det finns ett behov att inkludera nätverket i behandlingen via familjesamtal inför en planerad utsluss eller under pågående behandling. Samtalen hålls på boendet tillsammans med ansvarig KP samt verksamhetsansvarig.