• Teoretisk grundsyn

 • Behandlingen bygger på en humanistisk människosyn där psykodynamiska och systemteoretiska metoder samt evidensbaserad transaktionsanalys ligger till grund för behandlingsinnehållet. Det innebär att vi arbetar med beteendemässiga förändringar såväl som en inre förändring av tankar och känslor. Vi tror att en miljö som bygger på tillit och förtroende kan ge våra ungdomar möjligheter till fördjupade relationer och ett rikare liv. Hela behandlingsarbetet har sin grund i ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Vi tror att gränser och omtanke innebär trygghet, vilket är en förutsättning för ett tillåtande klimat. Vår behandling är väl strukturerad.

  Transaktionsanalys
  Transaktionsanalys bygger på att vi länkar yttre beteende till individens tankemönster, känsloupplevelser och sociala system. Vi menar att transaktionsanalysen står på tre ben, ett psykodynamiskt, ett beteendeorienterat och ett systemorienterat. Detta ger möjligheter till konstruktivt förändringsarbete på många nivåer. Vi börjar alltid med beteendeförändringar men vill sedan förankra detta i individens känslo- och tankesystem eftersom vår erfarenhet säger oss att enbart beteendeförändringar inte alltid behöver vara tillräckligt. Vi utgår från att vi alla har förmåga att iaktta sig själva och reflektera över sin situation.

  Läs mer
  www.transaktionsanalys.se
  www.eatanews.org

  Psykodynamiskt synsätt
  Det psykodynamiska synsättet innebär för oss att vi kopplar ihop människans psykiska utveckling med miljön, och våra relationer. Vår psykiska utveckling/mognad, den miljö vi lever i samt våra relationer till andra utgör en helhet. Allt har på det viset en betydelse, vi ser människans situation i ett sammanhang där varje individ har förmågan att aktiv förändra sin situation. Det innebär i Gårdsjöns behandlingsmetodik att vi ser sambandet mellan det sociala livet och det psykiska måendet att insatser görs på olika nivåer och att behandlingen är individanpassad.

  Miljöterapi
  Miljöterapi är i grunden en kognitiv lära. En lära om tänkandet. Hur vi tolkar och förstår vad som händer, hur vi lär oss saker och hur vi löser problem.
  Gårdsjöns miljöterapeutiska förhållningsätt bygger på en trygg, stabil och varm miljö där konsekventa vuxna, i samlevnad med eleverna kan förmedla de normer och värderingar som är en förutsättning för en stabil positiv utveckling. Det innefattar hela den vardagliga strukturen på behandlingshemmet.

  Systemteori
  Att arbeta i ett systemteoretiskt perspektiv innebär för oss att vi lägger stor vikt på hur vi kommunicerar med varandra. Vi arbetar med individens hela nätverk och vilken hans/hennes roll är. Syftet med det arbetet är att det destruktiva i systemet skall förändras. Vi vill medvetandegöra vår egen roll i systemet och på så sätt skapa förutsättningar för egen förändring. Vi ser föräldrar/vårdnadshavare som en resurs i behandlingsarbetet Vårduppdraget från kommun ger riktlinjerna för hur detta samarbete skall se ut. Gårdsjöns policy är att det är viktigt att föräldrar/vårdnadshavare eller andra i nätverket viktiga personer blir en aktiv del i behandlingsarbetet