• Utvärderingar

 • Kvalitetssäkring

  Övergripande mål

  Vi ska ge rätt behandling på rätt sätt så att den unge ska kunna fortsätta att växa upp i sin egen familj och få sina behov tillgodosedda där eller klara sig bra på egen hand.


  Gårdsjöns Tonårsvård använder SecuraNova journalsystem, som är ett fullskaligt verksamhetssystem. I SecuraNova finns stöd för våra ungdomars dokumentation i enlighet med gällande bestämmelser, för vår del SoL och i viss mån HSL. Vi dokumenterar systematiskt enligt BBIC i journalsystemet, som innehåller allt nödvändigt stöd för BBIC. Vi är också utbildade i BBIC av certifierad BBIC-utbildare från SecuraNova

  I journalsystemet använder vi det stöd som finns för uppföljning av insatsers resultat med hjälp av t.ex. bedömnings- och skattningsinstrument. Dessa används för kartläggning, insatsplanering, uppföljning och utvärdering, mätning av hjälpbehov, resurser och svårigheter, inventering skyddsfaktorer och riskfaktorer liksom förändringar av dessa variabler. Exempel på sådana instrument är Audit, Dudit, KASAM, ASQ, Familjen I Samhället, SCL-90, ASRS och SNAP-IV.

  I SecuraNova journalsystem finns också vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, utformat i enlighet med SOSFS 2011:9 tillgängligt för all personal. Ledningssystemet innehåller en beskrivning av tillämplig lagstiftning (laglista), de processer som förekommer i vår verksamhet, de aktiviteter som genomförs i de olika processerna samt de rutiner som tillämpas för att säkra kvalitet i varje process.

  De viktigaste processerna i det systematiska kvalitetsarbetet på Gårdsjö är:

  • Kvalitetssäkring av sociala insatser
  • Dokumentation av genomförandet av insatser
  • Rättssäkerheten för brukare
  • Beaktande av barnperspektivet
  • Personal
  • Systematiskt kvalitetsarbete med avvikelsehantering och synpunkter och klagomål
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Hälso- och sjukvårdsinsatser
  • Tillgänglighet
  • Samarbete och samverkan
  • Uppföljning och utvärdering
  • Miljöledning
  • IT
  • Skola

  Kvalitetssystemet kännetecknas av att:

  • All personal känner till dess innehåll och är delaktiga i dess utformning
  • Det utgår från en tydlig målstyrning av verksamheten. För att styrningen ska anses meningsfull måste den grundas på vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras.
  • Övergripande policys och rutiner är kända och utgår från våra mål och bedömningar av vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras.
  • Mätbara mål och styrmått definieras för olika delar av vår verksamhet och för de insatser som ges.
  • Det finns tydliga samband mellan våra mål, de uppdrag vi tar emot och de insatser som ges
  • Det finns en tydlig struktur för dokumentation, rapportering, uppföljning och utvärdering.

   

  Vi ser systematisk dokumentation som en grund för att kunna evidensbasera och därmed få en uppfattning om behandlingsinsatser som inte bara bygger på subjektiva antaganden.

  Secura Nova har stöd för uppföljning av insatsers resultat med hjälp av olika skattningsinstrument. Dessa möjliggör mätning av hjälpbehov, resurser och svårigheter, skyddsfaktorer och riskfaktorer liksom förändringar av dessa.

  Secura Nova ger Gårdsjön möjlighet att följa upp, mäta och planera verksamheten i en kontinuerlig förbättringsprocess. 

  Läs mer www.securanova.se


  Gårdsjön har rutiner för avvikelsehantering, klagomål, missförhållanden samt ett flertal säkerhetsrutiner som finns tillgängliga i skriftlig för all personal.


  Regelbunden handledning för båda enheternas personalgrupper.   

  Forskning gällande Transaktionsanalys

  IJTAR - International Journal of Transactional Analysis Research är en nätbaserad tidskrift om transaktionsanalytisk forskning. Den startades 2010 av European Association for Transactional Analysis (EATA). Det första numret innehåller bl.a. en artikel av Thomas Ohlsson med kommenterade referenser till 326 forskningsrapporter om TA mellan 1964 och 2010 och en artikel om den psykoterapeutiska alliansens betydelse i TA-terapi av Roland Johnsson och Gunvor Stenlund.

  Hela IJTAR kan fritt läsas och laddas ner på www.ijtar.org

  TA i missbruksarbete - Transaktionsanalytisk psykoterapi som behandlingsmetod för drogmissbrukare i miljöterapeutisk vård. Här redovisades bl.a. resultat av TA-gruppterapi med tunga missbrukare på terapeutiska samhällen (doktorsavhandling vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet 2001).

  Processutvärdering av effekterna av en transaktionsanalytisk gruppterapi

  Här studeras terapeut-klientvariabler bl.a. genom analys av videobandat material från en TA-gruppterapi (pågående avhandlingsarbete vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet).